Grafička dokumentacija 2011-01-29T19:18:27+01:00

U mogućnosti smo da ponudimo izradu grafičkog dela projektno-tehničke dokumentacije drugim projektantskim kućama i to:

  • Izrada predloga situacionih urbanističko-arhitektonskih rešenja;
  • Izrada idejnih arhitektonskih rešenja svih vrsta objekata;
  • Izrada trodimenzionalnih modela;
  • Razrada arhitektonskih projekata do nivoa izvođačkih detalja;
  • Razrada projekata konstrukcije i izrada detalja armature, oplate, čelika